22 88 29 00 [email protected]

Pædagogisk praksis

Socialpædagogisk opholdssted

Overordnet pædagogisk målsætning

På Stjernen har vi et pædagogisk miljø hvor vi arbejder ud fra en holistisk tilgang. Det betyder at vi tænker på ”det hele menneske” i vores forståelse og i vores pædagogiske praksis. Derfor arbejder vi på flere parametre i vores indsatser, hele tiden.

Opholdsstedet Stjernen er et socialpædagogisk opholdssted. Den basis, der ligger til grund for vores pædagogiske arbejde, er; tryghed, anerkendelse og omsorg. På vores opholdssted er målgruppen social udsatte unge, og vi som mål, at alle børn og unge skal føle sig trygge, føle at de bliver holdt af og anerkendt for den de er. Når den følelse er tilstede, så begynder vi at arbejde målrettet med handleplaner og udvikling. Derudover ser vi forældre og netværk som en vigtig medspiller og vægter derfor kontakten højt.

 

Menneskesyn

  • Vi arbejder ud fra et menneskesyn der tror på, at ethvert menneske skal værdsættes og anerkendes for det menneske det er
  • Alle børn har krav på at få dækket dets basale behov for omsorg, både psykisk og fysisk
  • Vi tænker os altid som rollemodeller
  • Alle mennesker har krav på autenticitet og anerkendelse
  • Vi fokuserer på ressourcerne

 

FAGLIG TILGANG OG METODE

Kognitiv ressourcefokuseret og anerkendende pædagogik (KRAP)

Stjernen er et opholdssted for socialt udsatte unge, der har valgt at arbejde med kognitiv ressourcefokuseret og anerkendende pædagogik.

Personalet hjælper barnet og den unge med at opnå personlige og sociale kompetencer, gennem kognitive teknikker og anerkendende fokus på barnet og den unges ressourcer.

KRAP kombinerer et menneskesyn med en række konkrete redskaber, som understøtter den pædagogiske praksis. I arbejdet med KRAP er der fokus på børnene og de unges ressourcer, med udgangspunkt i at udvikle sig og at kunne udnytte egne kompetencer. Dette menneskesyn ligger fint i tråd med vores holistiske forståelse og tilgang til mennesket.

Metoden passer ind til vores målgruppe, da vi har at gøre med socialt udsatte unge og børn, der har brug for at lære at forstå egen og andres adfærd, og fordi de ofte også, har brug for at udvikle deres individualitet, selvværd og sociale færdigheder.

 

Fra metode til praksis

Med udgangspunkt i vores værdier og familielignende struktur, arbejdes der på Stjernen med en anerkendende tilgang til børn og unge. Fokus ligger på relationen til barnet, og hvor vi gennem respekt, nærvær og empati i dagligdagen, understøtter og udvikler barnets individualitet, selvværd og sociale færdigheder.

Vi fokuserer på barnet og den unges ressourcer, og hjælper med at kanalisere ressourcerne over i beskæftigelse og i positive aktiviteter. Derved oplever både barn og ung, en spejling fra omgivelserne, der er positive.

Den anerkendende pædagogiske tilgangs teoretiske grundlag på Stjernen hentes i Daniel Sterns udviklingsteori, og teori om spejling, samt i psykolog Susan Harts teori, om følelsesmæssig selvregulering og mestringsstrategier. Gennem spejling, italesætter og responderer personalet på barnets tanker og handlinger. Vi jeg-støtter barnet og de unge gennem samtaler, der fremmer dannelsen af selvværd og individualiseringen. Ligeledes arbejder vi med mentalisering, både i samtaler og handling, med barnet og de unge. Vi tror på, at barnet og de unge lærer at forstå egen og andres adfærd, gennem mentalisering. På Stjernen arbejder vi bevidst og kontinuerligt med at udvikle barnet og de unges sociale færdigheder, ved at støtte deres relations dannelser på Stjernen, – til deres netværk, i skolen og i fritiden, gennem samtaler, vejledning og konflikthåndtering.

 

Værdsættende samtaler

Ud fra denne faglige tilgang tages der udgangspunkt i den enkelte, dets individuelle forudsætninger og individuelle handleplan som er udarbejdet af den anbringende kommune.

For at styrke vores børn og unges selvværdsfølelse og selvtillid, anvender vi dagligt værdsættende samtaler. Personalet fokuserer på det, der allerede virker for barnet og den unge. Metoden hjælper barnet/den unge til at få øje på -, og bruge sine styrker og ressourcer i, at opnå ønskede delmål og mål for den videre udvikling.

I de værdsættende samtaler med vores børn og unge tænker vi over, hvordan vi anvender vores sprog og vi tænker over hvordan vi spørger, da det har stor indflydelse på, hvordan et samarbejde med både barnet og den unge udvikler sig. Vi har samme metodiske tilgang i det fælles samvær, for at alle får øje på noget godt hos hinanden og ikke mindst, hos dem selv. Det giver børnene og de unge en forståelse af, at man kan samtale anerkendende og værdsættende i flere situationer.

 

Motiverende samtaler

Vi anvender desuden motiverende samtaler, som hjælp til at undersøge og styrke barnet og den unges egen motivation for en ændring.

Formålet er at hjælpe barnet og den unge til en positiv udvikling af strategier i livet. Dette for at ændre på begyndende problemer med misbrug, overvægt og inaktivitet.

Vi tager afsæt i den pædagogiske metode KRAP, med udgangspunkt i konkrete situationer. Barnet og den unges erfaringer, viden og kognitive færdigheder er vores baggrundsviden, og ud fra denne viden, taler vi sammen om udfordringer og motivation til at ændre på disse udfordringer. Hvad ønsker barnet og den unge at arbejde med? Hvilke beslutninger kan de træffe? Hvilken hjælp har de brug for? Hvornår er der succes? Osv. Vi udarbejder mål og delmål for forandringen, så de små skridt i forandringsprocessen kan italesættes og fejres.

 

Supervision

Personalet modtager supervision en gang om måneden. Vi bruger supervision som en faglig proces, med det formål at opnå en faglig og personlig udvikling. Når man modtager supervision, giver det muligheder i at opnå en nuanceret forståelse for forskellige situationer og udfordringer. Det giver nye muligheder for at handle anderledes i opgaver der kan være fastlåste eller problematiske, således at disse kan håndteres bedst muligt. Supervision kan også bruges ved temaarbejde.

 

Massage, Cupping og Øreakupunktur

På Stjernen har vi en uddannet behandler ansat. Derfor er der mulighed for at tilbydes til vores beboer massage, cupping og øreakupunktur, fællesnævneren for de 3 behandlinger er, at det handler om at få kroppen i balance ved hjælp af kroppens 14 medianbanerne. Når medianbanerne aktiveres påbegynder kroppen en naturlig genoprettelse af ubalancer, på den måde udføres en skånsom behandling af kroppen uden brug af medicin. På Stjernen er behandlingerne et tilbud til vores beboer og derfor er der ikke alle der modtager behandling. Der kan bl.a. tilbydes behandling med massage eller cupping for muskelspændinger, hovedpine eller ved brug for ro, i en overaktiv krop. Øreakupunktur bruges til flere ting bl.a. kan det være for at dæmpe angst, tankemylder, eksamensskræk, dårlig søvn, allergi, myggestik eller meget andet. Behandling med massage, cupping eller øreakupunktur udføres kun af vores uddannet behandler, og der gives kun behandling til beboer under 18 år, med forældremyndighedssamtykke.

Kontakt info

 

Leder Anette Smith

Marienlystvej 17

4900 Nakskov

 

Tlf. 22882900

[email protected]

Logo Find sociale tilbud